Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

O zarządzie

Kontakt:
e-mail: doktoranci@upjp2.edu.pl

W sprawie delegacji kontakt z Przewodniczącą Samorządu Doktorantów
(mgr Barbara Żmuda)

e-mail: bar.zmuda@gmail.com
Więcej informacji w zakładce aktualności.

Adres:
ul. Bernardyńska 3, I piętro, pok. 111
31-069 Kraków

***

Zarząd

Kadecja 2015/2017

Przewodnicząca:


mgr Barbara Żmuda (Wydział Filozoficzny)
email: bar.zmuda@gmail.com
tel. 535 389 794
Dyżury w czwartki po wcześniejszym umówieniu się.

Wiceprzewodnicząca:

mgr Katarzyna Cikała-Kaszowska (Wydział Filozoficzny)
email: katarzyna.cikala@gmail.com
 

Sekretarz:

 

mgr Marcin Rdzak (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego)

***

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

 mgr Bolesław Dullek (Wydział Teologiczny/ Wydział Prawa Kanonicznego)

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

mgr Małgorzata Walczak (Wydział Teologiczny)
 

mgr Magdalena Ficoń (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego)

***

Delegaci do Rad Wydziałowych

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego:
mgr Szymon Jarosiński
email: sajmo@interia.pl

Wydział Filozoficzny:
mgr Paulina Wąż
email: snakusp@wp.pl

Wydział Teologiczny:
mgr Małgorzata Walczak
email: mamwalczak@interia.pl

***

KOMISJE

Komisja Socjalna

Komisję Socjalną tworzą członkowie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Wydziałowych Komisji Doktoranckich.

mgr Barbara Żmuda
mgr Szymon Jarosiński
mgr Paulina Wąż
mgr Małgorzata Walczak

***

Współpraca z Ogólnopolskimi Gremiami Doktorantów

Samorząd Doktorantów UPJPII współpracuje z:

- Porozumieniem Nauk Humanistycznych i Społecznych (PNHIS),
- Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD),
- Doktoranckim Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP),
- Porozumieniem Doktorantów Uczelni Krakowskich (PDUK).

***

Kilka słów o Samorządzie

Samorząd Doktorantów UPJPII, tworzą uczestnicy Studiów III stopnia na Uniwersytecie.
Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, statutu Uniwersytetu, oraz Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Organy Samorządu współpracują z władzami UPJPII w realizacji zadań Uniwersytetu i w zakresie określonym w ustawie, statucie Uniwersytetu oraz w regulaminie.
Organy Samorządu Doktorantów respektują opinię doktorantów i przyjmują ich wnioski. Samorząd prowadzi na terenie Uniwersytetu działalność w zakresie spraw doktorantów, w tym socjalnym , naukowych i kulturalnych.
Zadaniami organów Samorządu są w szczególności:
1. Reprezentowanie społeczności doktorantów i obrona ich praw

2. Reprezentowanie doktorantów wobec władz Uniwersytetu w jej organach kolegialnych i na zewnątrz;

3. Wyrażanie opinii społeczności doktorantów Uniwersytetu w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana;

4. Branie udziału w organizacji przebiegu procesu dydaktycznego doktorantów i współpraca z władzami Uniwersytetu w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia;

5. Porozumiewanie się z odpowiednimi organami Uniwersytetu i współdecydowanie w zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę sytuacji materialnej (zwłaszcza wysokości stypendium doktoranckiego);

6. Wspieranie i propagowanie działalności naukowej doktorantów;

7. Prowadzenie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju osobowości doktorantów oraz realizacji ich zainteresowań poprzez prowadzenie i popieranie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej;

8. Organizacja wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej oraz integracja środowiska doktorantów Uniwersytetu;

9. Współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów i branie udziału w jej działalności.

Stałymi obszarami działalności Samorządu są sprawy: jakości studiów doktoranckich, informacji, infrastruktury, kultury, współpracy międzynarodowej, pomocy socjalnej i stypendialnej.

***

Regulamin Samorządu Doktorantów UPJPII