Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Student przedstawia wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi jego osiągnięcia w sekretariacie swojego wydziału w okresie
od 1 września 2016 r. do dnia 9 września 2016 r. Następnie wnioski są przedstawione na radzie wydziału do zaopiniowania.  Rada wydziału wyraża opinię, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami oraz czy są związane ze studiami odbywanymi przez studenta.
Zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2016 r. do Działu Spraw Studenckich.

Kwestie przyznawania tych stypendiów regulują przepisy:

 • art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 w/wym. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 2 w/wym. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może, zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacja wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy odbywa się w uczelni przed ich potwierdzeniem przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni oraz podpisaniem przez rektora.

 

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, stypendium ministra na rok akademicki 2016/2017 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2015/2016, i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub

2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim, o którym mowa w ust. 1 rozporządzenia nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub narodzinami dziecka.

III. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów

– o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych
  w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw

– o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), co najmniej:
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

 

 

 

IV. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku

 1. W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od daty rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2016 r.
 2. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od daty rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2016 r.
 3. W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w latach ubiegłych - okres od 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium, do 30 września 2016 r., w którym przedstawia swoją kandydaturę.

Przykład: Student otrzymał stypendium na rok akademicki 2014/2015. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2014 r. do 30 września 2016 r.

V. Tryb składania wniosku przez studenta

Student składa wypełniony wniosek (nowy wzór składający się z części A i B) w dziekanacie swojego wydziału do dnia 9 września 2016 r. Do wniosku student załącza dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięcia studenta, potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, w szczególności mogą to być:

 • w przypadku osiągnięć naukowych:
  • kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,
  • zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego,
  • kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego lub decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
  • potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego albo złożenia wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
  • kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,
  • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;
 • w przypadku osiągnięć artystycznych:
  • kopia stron książki lub albumu zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawcy, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISAN lub numer ISBN, jeżeli został nadany, albo kopia okładki płyty wraz z informacją o nakładzie i nazwą wydawcy, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę książki, albumu, płyty lub innego dzieła artystycznego,
  • kopia broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu, albo zaświadczenie wystawione przez organizatora prezentacji filmu, utworu muzycznego, pracy plastycznej, sztuki teatralnej lub innego dzieła artystycznego,
  • kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy lub świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego,
  • potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;
 • w przypadku osiągnięć w sporcie:
  • zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy,
  • zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek Sportowy.

Student przedstawia również oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.
Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków, na którym studiuje, z tym, że może otrzymać tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku. Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z realizacją innych zainteresowań, hobby, studiów równoległych lub poprzednio ukończonych, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.

VI. Tryb składania wniosków przez uczelnie

Zgodnie z art. 178 ww. ustawy, o stypendium wnioskuje do Ministra rektor uczelni. Każdy wniosek wymaga opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Opinia rady danego wydziału powinna dotyczyć wyłącznie kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza, iż może negatywnie zaopiniować wnioski niezawierające wybitnych osiągnięć lub student przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami.

Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski, a cała dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia studenta pozostaje w jego aktach na danym wydziale.

Wnioski o stypendia ministra są przekazywane przez uczelnię do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do 15 października 2016 r.

VII. Sposób oceny wniosków o stypendium ministra

Wnioski oceniane są metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Po zakończeniu oceny wniosków Minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Stypendium otrzymają studenci najwyżej ulokowani w tym rankingu.

VIII. Liczba i wysokość stypendium ministra

W danym roku kalendarzowym Minister może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów, zaś ustalona wysokość stypendium nie może przekroczyć 15.000 zł.

IX. Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra

Zgodnie z art. 184 ust. 3 ustawy, stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo.

W związku z tym, lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do uczelni oraz studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni.

X. Wniosek o przyznanie stypendium ministra

 1. Wniosek składa się z części formalnej (A) oraz części zawierającej wykaz wybitnych osiągnięć (B).
 2. Osiągnięcia w części B wniosku w ramach danej kategorii powinny być oznaczone literami alfabetu.
 3. Przez datę uzyskania osiągnięcia rozumie się dzień, miesiąc, rok.
 4. Przez publikację naukową rozumie się pracę naukowa, która została wydana drukiem lub udostępniona na stronie internetowej wydawnictwa, zatem we wniosku nie należy podawać publikacji będących w recenzji lub w druku.
 5. Zaopiniowane prze Radę danego Wydziału wnioski należy przekazać do Działu Spraw Studenckich do dnia 8 października 2016 r.

 

 1. Nowy wzór wniosku o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentów (w  załączeniu lub do wypełnienia na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra.

                                                                                                      

  Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

                   REKTOR

 

 

 

Kraków, dnia 29 czerwca 2016 r.