Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Obcokrajowcy

Komunikat

dla obcokrajowców (studentów i doktorantów) - polskiego pochodzenia

dotyczący składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2016/2017

 

Studenci – obcokrajowcy - doktoranci posiadający polskie pochodzenie – mogą ubiegać się o stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na rok akademicki 2016/2017 – za pośrednictwem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Informacja jest skierowania do obywateli następujących państw: Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Węgier.

Studenci na studia II stopnia składają:

  1. wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zaopiniowane przez Dziekana Wydziału (druk do pobrania ze strony internetowej BUWiWM bądź na końcu tej strony),
  2. dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia,
  3. kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP,
  4. dokument potwierdzający przyjęcie przez uczelnię (lub promesa przyjęcia) na studia drugiego stopnia bez określania przez uczelnię warunków finansowych studiów,

Studenci na studia III stopnia - składają:

  1. wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zaopiniowane przez Dziekana Wydziału (druk do pobrania ze strony internetowej BUWiWM bądź na końcu tej strony),
  2. dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
  3. kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP,
  4. dokument potwierdzający przyjęcie przez uczelnię (lub promesa przyjęcia) w trybie przewidzianym dla cudzoziemców na studia doktoranckie z zaznaczenie, iż warunki finansowe ulegną zmianie gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium,
  5. planowany temat pracy doktorskiej.

Uznanie za osobę pochodzenia polskiego następuje w drodze decyzji. Dokumentami potwierdzającymi fakt uznania polskiego pochodzenia będą: decyzja konsula (art. 5 ustawy o repatriacji), bądź decyzja wojewody o uznaniu repatrianta (art. 16 ust.2 ustawy o repatriacji), będąca decyzją dalej idącą i wymagającą uprzedniego stwierdzenia pochodzenia polskiego przez właściwego konsula.

 

Wnioski osób, które nie mają zalegalizowanego pobytu na terytorium RP nie będą przez BUWiWM rozpatrywane.

Obywateli UE obowiązuje rejestracja pobytu na terytorium RP.

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana uczelni przez BUWiWM do dnia 30 września 2016 r.

 

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu, szanse na jego uzyskanie mają cudzoziemcy – na studia drugiego stopnia z oceną na dyplomie minimum dostateczny, a na studia doktoranckie z oceną na dyplomie minimum dobry.

Wzory wniosków i kwestionariusza kandydata do pobrania również w Dziale Spraw Studenckich UPJPII ul. Kanonicza 25.

 

Kompletne wnioski należy składać do Działu Spraw Studenckich do dnia 30 sierpnia 2016 r.

 

 

                                                                            Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

                                                                                              REKTOR

 

Kraków, dnia 29 czerwca 2016 r.