Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

Doktorant przedstawia wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia studenta w sekretariacie swojego wydziału w okresie
od 1 września 2016 r. do dnia 9 września 2016 r. Następnie wnioski są przedstawione Radzie Wydziału do zaopiniowania. Opinia nie może uwzględniać innych kryteriów niż określone poniżej.
Zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2016 r. do Działu Spraw Studenckich.

Kwestie przyznawania tych stypendiów regulują przepisy:

 • art. 181, art.184, art.199 i art. 199c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.
  w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, o stypendium może się ubiegać doktorant, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

 1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
 2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie w/wym. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub narodzinami dziecka.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.

Natomiast zgodnie art.181 ust.3 w związku z art.199 ust.4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

II. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w części A lub C wykazu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) o zasięgu międzynarodowym lub w formie książki o zasięgu, co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 • znaczący udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 • znaczący udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny,
 • referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu zagranicznych ośrodków akademickich,
 • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów – o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się:

 • autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu międzynarodowym, lub wydanych w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw – o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), co najmniej:
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

III. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku

 1. Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2016 r.
 1. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2016 r.

Przykład: Doktorant otrzymał ostatnie stypendium ministra na rok akademicki 2014/2015. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2014 r. do 30 września 2016 r.

IV. Tryb składania wniosku przez doktoranta

Doktorant składa wypełniony wniosek o stypendium (nowy wzór składający się z części A i B) w dziekanacie swojego wydziału w terminie do dnia 9 września 2016 r.

Do wniosku doktorant załącza dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, w szczególności mogą to być:

 • w przypadku osiągnięć naukowych:
  • kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,
  • zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego albo oświadczenie, jeżeli kierownikiem projektu jest doktorant, który przedstawił swoją kandydaturę do przyznania stypendium,
  • kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego lub decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
  • kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,
  • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;
 • w przypadku osiągnięć artystycznych:
  • kopia stron książki lub albumu zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawcy, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISAN lub numer ISBN, jeżeli został nadany, albo kopia okładki płyty wraz z informacją o nakładzie i nazwą wydawcy, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę książki, albumu, płyty lub innego dzieła artystycznego,
  • kopia broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu, albo zaświadczenie wystawione przez organizatora prezentacji filmu, utworu muzycznego, pracy plastycznej, sztuki teatralnej lub innego dzieła artystycznego,
  • kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy lub świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego,
  • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;
 • w przypadku osiągnięć w sporcie:
  • zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy,
  • zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek Sportowy.

Doktorant przedstawia również oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.
Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami doktoranckimi, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z realizacją innych zainteresowań, hobby, studiów równoległych lub poprzednio ukończonych, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.

V. Tryb składania wniosków przez uczelnie

Zgodnie z art. 199c ww. ustawy, o stypendium wnioskuje do Ministra rektor uczelni. Każdy wniosek wymaga opinii rady wydziału uczelni. Opinia rady danego wydziału musi dotyczyć wyłącznie kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza możliwość negatywnego zaopiniowania wniosków, które nie spełniają choćby jednego z warunków wskazanych w § 2 pkt 2 rozporządzenia.

 Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2016 r.

VI. Sposób oceny wniosków o stypendium ministra

Ocena wniosku o stypendium ministra dokonywana jest przez ww. zespół metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Po zakończeniu oceny wniosków Minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Na podstawie ww. listy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia na dany rok akademicki i określa ich liczbę w ramach ustalonego limitu.

VII. Liczba i wysokość stypendium ministra

W danym roku kalendarzowym Minister może przyznać nie więcej niż 84 stypendia, zaś ustalona wysokość stypendium nie może przekroczyć 25.000 zł.

VIII.  Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do uczelni oraz doktorantów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Stypendium wypłaca doktorantowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przyznał to stypendium. Wypłata stypendium następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez doktoranta, w terminie 14 dnia od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni.

IX. Wniosek o przyznanie stypendium

 1. Wniosek przygotowuje uczelnia na podstawie kandydatury przedstawionej przez doktoranta.
 2. Wniosek składa się z części formalnej (A) oraz części zawierającej wykaz wybitnych osiągnięć (B).
 3. Osiągnięcia w części B wniosku w ramach danej kategorii powinny być oznaczone literami alfabetu.
 4. Przez datę uzyskania osiągnięcia rozumie się dzień, miesiąc i rok.
 5. Przez publikację naukową rozumie się pracę naukową, która została wydana drukiem lub udostępniona na stronie internetowej wydawnictwa, zatem we wniosku nie należy podawać publikacji będących w recenzji lub w druku.
 6. Do wniosku przekazywanego właściwemu ministrowi nie dołącza się dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć, dokumenty zostają w aktach doktoranta.
 7. Zaopiniowane prze Radę danego Wydziału wnioski należy przekazać do Działu Spraw Studenckich do dnia 8 października 2016 r.
 8. Wzór wniosku o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia doktorantów (w  załączeniu lub do wypełnienia na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra.

 

 

  Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

                 REKTOR

Kraków, dnia 29 czerwca 2016 r.