Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Izabela Dobosz, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor nadzwyczajny

Email: izabela.dobosz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Prawa Mediów - Kierownik katedry

Dyżur:
wtorek, godz. 16.30-17:15 Katedra Prawa Mediów ul. Bernardyńska 3, pok. 103

Curriculum Vitae:

2014 – Członek Senackiej Komisji Prawnej w UPJPII

2009 – Kierownik Katedry Prawa Mediów, Wydział Nauk Społecznych PAT

2009 – Przejście na emeryturę UJ

2009 – Zatrudnienie w Papieskiej Akademii Teologicznej

2009 – Powołanie na stanowisko profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

2003 - 2008 – Profesor nadzwyczajny UJ

2001 - 2008 – Kierownik Zakładu Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

1999 - 2013 – Członek Komisji Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk

1997 - 1998 – Kierownik Ośrodka Badań Prasoznawczych Instytutu Nauk Politycznych UJ

1996 – Adiunkt habilitowany w Instytucie Nauk Politycznych UJ, Wydział Prawa i Administracji UJ

1994 – Powołanie na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego

1992 - 1993 – Wpis na listę adwokatów w Krakowie

1990 - 1992 – Społeczna Rada Legislacyjna

1990 – Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych

1989 - 1990 – Stypendium we Włoszech, Uniwersytet w Pawii

1983 – Stypendium w Instytucie Maxa Plancka w Monachium

1981 - 1983 – Przewodnicząca Komisji Socjalnej UJ

1980 - 1981 – Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ Solidarność

1980 - 1981 – Stypendium we Włoszech, Uniwersytety w Pawii i w Rzymie

1978 – Adiunkt w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ

1977 – Doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UJ

1977 - 1979 – Podyplomowe Studium Wynalazczości i Ochrony Własności Przemyslowej

1975 - 1977 – Studium Wiedzy Społecznej i Doskonalenia Kadr UJ

1974 – Starszy asystent w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ

1973 – Egzamin sędziowski

1972 – Rozpoczęcie pracy na UJ, asystent w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ

1971 – Magister prawa

1971 - 1972 – Aplikant etatowy Sądu Wojewódzkiego w Krakowie

1967 - 1971 – Studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ

1962 - 1967 – X liceum Ogólnokształcące w Krakowie

1956 - 1962 – Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium licencjackie; [w ramach:] Seminarium licencjackie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium licencjackie; [w ramach:] Seminarium licencjackie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Regulacja dostępu do internetu i jej polityczne uwarunkowania, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa: Wolters Kluwer 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa: Wolters Kluwer 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa: Wolters Kluwer 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w prawie cywilnym, Rozprawy habilitacyjne UJ, Kraków: Wydawnictwo UJ 1989.[więcej informacji]
Ochrona własności intelektualnej. PAN, seria: Nauka dla wszystkich nr 349, Kraków: Ossolineum 1981.[więcej informacji]
Procesy prasowe w Polsce w latach 1960-1975, Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW 1979.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Prawo do intymności a działalność dziennikarska [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu: Wolters Kluwer 2016, s. 837-846. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawna ochrona własności intelektualnej – wybrane aspekty [w:] Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 17-30. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolność nauki we współczesnej Polsce [w:] Servabo legem tuam in toto corde meo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 219-226. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konwergencja a prawne ramy działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach 2012, s. 343-356. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ilustracje prasowe w trakcie "żałoby narodowej" po katastrofie 10 kwietnia 2010 roku [w:] Dobro w mediach. Z cienia do światła, Tarnów: Biblos 2012, s. 175-186. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziennikarskie prawo do informacji [w:] Prawo mediów, Warszawa: Lexis Nexis 2008, s. 236-270. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sprostowanie w mass mediach [w:] Prawo mediów, Warszawa: Lexis Nexis 2008, s. 406-425. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tytuł prasowy [w:] Prawo mediów, Warszawa: Lexis Nexis 2008, s. 640-658. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rejestracja dzienników i czasopism jako ograniczenie wolności polskiej prasy [w:] Media a demokracja, Lublin: Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej 2007, s. 161-167. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kodeksy obyczajowe stowarzyszeń dziennikarskich i ich znaczenie w powojennej Polsce [w:] Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, Kraków: UJ 2007, s. 103-117. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

O kulisach powstania zeszytu 11 Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (z kart współpracy OBP i MIWiOWI UJ w latach 70.) [w:] Zeszyty Prasoznawcze 2017, s. 45-56. [więcej informacji]
Komunikaty urzędowe jako instrument ograniczajacy wolność mediów [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 7 2015, s. 81-91. [więcej informacji]
O ochronie pluralizmu w mediach. Recenzja książki Macieja Miżejewskiego pt. "Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch" [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 7 2015, s. 183-184. [więcej informacji]
Recenzja. Jakub Żurawski: Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych [w:] Zeszyty Prasoznawcze, 4 (212) 2012, s. 157-159. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Współczesne wyzwania w zakresie komunikacji internetowej; [nr projektu:] 501-10-040061

-Rozwiązania polskie i unijne (UE) dotyczące dostępu do internetu jako usługi powszechnej; [nr projektu:] 501-10-040048

-Ewolucja ustawodawstwa medialnego; [nr projektu:]

-Publikacja – prawo prasowe – II wydanie; [nr projektu:] 501-10-040009

-Publikacja – prawo prasowe – II wydanie; [nr projektu:] 14110002

-Blogi polityków jako narzędzia komunikowania się ze społeczeństwem; [nr projektu:] 241101

Wygłoszone referaty:

- Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce (głos w dyskusji); [podczas konferencji:] Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-03-03

- Kulisy powstania zeszytu 11 „Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ; [podczas konferencji:] 60 lat prasoznawstwa w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-27

- Człowiek - media - państwo: korelacje odpowiedzialności (głos w dyskusji); [podczas konferencji:] Człowiek - media - państwo: korelacje odpowiedzialności [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-17

- X Dni Jana Pawła II ŚWIĘTOŚĆ (bez referatu); [podczas konferencji:] X Dni Jana Pawła II ŚWIĘTOŚĆ [miejsce konferencji:] Krakow, 2015-11-03

- Rodzina ceniona i zagrożona (bez referatu); [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-02

- Prawo do intymności i jego ochrona przed naruszeniami w publikacjach dziennikarskich; [podczas konferencji:] IX Międzynarodowa Konferncja Naukowa Etyki Mediów "Prywatność w mediach - prywatność i społecznościowość w mediach" [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-14

- Dialog i służba społeczna Jana Pawła II (bez referatu); [podczas konferencji:] Dialog i służba społeczna Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-04-03

- Oblicza wolności (bez referatu); [podczas konferencji:] Oblicza wolności [miejsce konferencji:] Toruń, 2014-01-25

- Wolność nauki we współczesnej Polsce; [podczas konferencji:] Czy polski konkordat faworyzuje Kościów Katolicki? [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-14

- Komunikaty urzędowe jako instrument ograniczający wolność mediów; [podczas konferencji:] Prawo prasowe wobec wyzwań współczesności [miejsce konferencji:] Warszawa, 2013-06-24

- Aspekt prawny wlasnosci intelektualnej - wykład wprowadzający; [podczas konferencji:] Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediow [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-06-16

- Zarządzanie mediami - teoria i praktyka (głos w dyskusji); [podczas konferencji:] Zarządzanie mediami - teoria i praktyka [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-03-07

- Konwergencja a prawne ramy działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej; [podczas konferencji:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa [miejsce konferencji:] Katowice-Ustroń, 2011-09-19

- Ilustracje prasowe publikowane w trakcie "żałoby narodowej" po katastrofie 10 IV 2010 r.; [podczas konferencji:] IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Dobro w mediach - dobro mediów" [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-13